محمود کریمی

انتشار دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت محمود کریمی»

انتشار دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت محمود کریمی»

دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی» به همراه یک سی‌دی شامل دستگاه همایون، نوا و آواز بیات اصفهان با آوانویسی و اجرای نی سیامک جهانگیری منتشر شد. دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی» به…
بیشتر بخوانید