محمد علیزاده با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: زندگى، زندگیست، لذت بردن از تمام داشته ها، لذت بردن از داشته هایی که روزى انها را کاشته اى، و چه لذتى دارد دیدن این صحنه ها.